Automatyzacja i robotyzacja w hodowli bydła i produkcji mleka

18 października w Łysomicach odbyła się dwudniowa konferencja AUTOMATYZACJA   I ROBOTYZACJA W HODOWLI BYDŁA I PRODUKCJI MLEKA zorganizowana przez PFHBiPM. Pierwsza część, teoretyczna, odbyła się Łysomicach, a Polmass był sponsorem tego wydarzenia. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka postanowiła położyć nacisk na edukację i kształcenie hodowców. W tym celu zaplanowano na tegoroczną jesień trzy konferencje naukowe, organizowane przez każdy z Regionów Oceny. Gospodarzem sympozjum był Region Oceny Bydgoszcz, a wzięło w nim udział ponad dwustu słuchaczy. Zgromadzonych gości powitał prezydent PFHBiPM, który w krótkim przemówieniu podkreślił znaczenie nauki i wiedzy w codziennej pracy hodowców bydła i producentów mleka.

Zaproszeni hodowcy oraz producenci mieli okazję posłuchać bardzo interesujących wykładów. W pierwszej części dyskutowano nt. robotyzacji obór i produkcji mleka. Arend Jan Hendriks, właściciel stada w Kawęcinie, omawiał na przykładzie swojego gospodarstwa zmiany mentalności i praktycznego podejścia do obsługi stada bydła mlecznego w przypadku obory wyposażonej w roboty.

W Gospodarstwie p. Hendriksa cielęta odchowywane są obecnie na pmz Red Full. Uzyskano podwojenie masy urodzeniowej cieląt już w 60 dniu.

Pani Katarzyna Rzewuska – Centrum genetyczne PFHBiPM , na przykładzie tego samego stada w Kawęcinie, pochyliła się nad aspektem ekonomicznym i przedstawiła kalkulację produkcji mleka w oborze zrobotyzowanej na przykładzie stada w Kawęcinie. Dla hodowców jest to bardzo istotny aspekt, dlatego pytań z Sali było bardzo dużo. Druga część wykładów skupiła się na najnowszych trendach w odchowie cieląt na przykładzie ,,Wioski cielęcej” w Nowych Jankowicach. Jako pierwszy wystąpił dr inż. Andrzej Kaczor, który skupił się na omówieniu aspektów związanych z optymalizacją warunków odchowu cieląt w okresie żywienia paszą płynną poprzez zastosowanie w ich utrzymaniu zmodyfikowanych pomieszczeń typu otwartego.

W wiosce cielęcej W Nowych Jankowicach cielęta odchowywane sa na pmz Red Full. Podawane jest  nawet 200g proszku na cielę /dzień. Podwojenie wagi ciała cielęcia uzyskiwane jest średnio w ciągu 35 dni. Średnie przyrosty masy ciała cieląt  uzyskane w tym  okresie to 900-950g.

Profesor Zygmunt Maciej Kowalski z Katedry Dietetyki i żywienia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wygłosił bardzo ciekawą prezentację pt.: „Od cielęcia do krowy dojnej – newralgiczne momenty odchowu”.  W bardzo przystępny oraz interesujący sposób przedstawił najważniejsze cele odchowu cieląt-jałówek ras mlecznych. Uczulił hodowców na ilość podawanego pójła, a także na ich jakość. Większe dawki pójła oraz pasze najwyższej jakości bezpośrednio przekładają się na późniejszą kondycję krowy, a tym samym na zysk. W odchowie jest to ważny aspekt. Pamiętajmy jednak, że nie najważniejszy. Na pewno nie powinien on determinować prowadzenia stada. W drugim dniu spotkania hodowcy udali się do gospodarstwa Hendripol w Bramce i do Stadniny Koni w Nowych Jankowicach, gdzie mogli na żywo zapoznać się z tym, o czym słuchali poprzedniego dnia. Przewodnikami po gospodarstwach byli Arend Jan Hendriks, wraz ze specjalistami obsługującymi jego gospodarstwo, a także prezes Stadniny – Andrzej Mandecki i dr. inż. Andrzej Kaczor.

Hodowcy podczas zwiedzania mogli zarówno przyjrzeć się jak wygląda odchów cieląt w tych gospodarstwach oraz jak wygląda organizacja żywienia i odchowu  zwierząt zaczynając od cieląt, poprzez jałówkę, do krowy.

Serdecznie gratulujemy Polskiej Federacji nowego, naukowego przedsięwzięcia.