Zaproszenie do składania ofert – postępowanie konkurencyjne – 02/2017 – zadanie nr 5

Zaproszenie do składania ofert – postępowanie konkurencyjne – 02/2017 – zadanie nr 5

                                                                                                                   BYDGOSZCZ  05.06.2017 roku.

Polmass S.A z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Fordońskiej 40  w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w sprawie udzielania zamówień w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.  „Wdrożenie innowacyjnej  technologii procesu produkcji paszowych preparatów mleko zastępczych, w oparciu o całkowicie zautomatyzowaną linię produkcyjną wraz z węzłem dokładnego dozowania”.

zaprasza

do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem automatycznej podawarki opakowań z trawersem, drukarką i aplikatorem , tj. urządzenia automatycznie podającego worki na ustnik  wagopakarki  typ  WS-50 wykonanego zgodnie ze zgłoszeniem patentowym nr P.419039.

Urządzenie musi składać się z następujących części:

– podawaczki  rusztowej  kompatybilnej z  wagopakarką  jaką  posiada Zakład

– trawersu nośnego  dla drukarki umożliwiającego zmianę położenia etykiety na worku w osi X i Y


– drukarki do drukowania na etykietach samoprzylepnych w wykonaniu  przemysłowym

– pneumatycznego zespołu  aplikującego  etykiety na worki z funkcją  pozycjonowania  etykiety

Nie dopuszcza się składani ofert częściowych czy też wariantowych.

Szczegóły, tj. formularz zapytania ofertowego wraz z załącznikami  w załączeniu.

Osobą do kontaktu ws. treści niniejszego zapytania jest p. Romuald Szumigłowski tel. 502 188 988,

e-mail: romuald.szumiglowski@polmass.pl

 

Zapraszamy do składania ofert!

Załączniki ;

Zapytanie ofertowe  2/2017

Załacznik Nr 1 –  wzór formularza oferty

Załącznik  Nr 2  – Oświadczenie