Zawiadomienie dotyczące wykonania robót w ZPP pod nazwą „Zespół budynków hal magazynowych”.

ZAWIADOMIENIE                                                                                     Bydgoszcz 23.03.2017 ROKU

Polmass S.A z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Fordońskiej 40  w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w sprawie udzielania zamówień w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych  zaprosi  przedsiębiorstwa  budowlane  do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności.  Zamówienie  dotyczący wykonania robót pod nazwą „Zespół budynków hal magazynowych”  w Zakładzie Preparatów Paszowych przy ul. Grunwaldzkiej 287  firmy POLMASS  S.A. w Bydgoszczy

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi dotyczącej przeprowadzenia robót budowlanych obejmujących budowę magazynu składającego się z następujących części:

  1. hala magazynowa – część od strony  PKP
  2. hala magazynowa część wysoka z podestem  technicznym
  3. instalacja sanitarna wewnętrzna
  4. roboty elektryczne

Ponadto  w ramach jednego placu budowy Polmass S.A z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Fordońskiej 40  zaprosi  przedsiębiorstwa budowlane  do złożenia  dodatkowej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  na następujący zakres budynków i budowli towarzyszących ;

  1. Zadaszenie strefy  przyjęcia  surowca
  2. Hala niska + doki przeładunkowe – rozbudowa od strony ul. Grunwaldzkiej
  3. instalacja sanitarna wewnętrzna
  4. roboty elektryczne

Wszystkie zainteresowane  podmioty  mogą  zgłaszać  się  do  Zakładu Preparatów Paszowych o  udzielenie  informacji  w powyższym  zakresie.

W załączeniu :

zapytanie ofertowe nr 1/2017

zał. Nr 1  formularz wzoru oferty

zał. Nr 2  oświadczenie – brak powiązań

zał. Nr 3  oświadczenie Wykonawcy

zał. Nr 4  przedmiary robót  – budowa magazynu

zał. Nr 6 wzór umowy