Bydgoszcz, dnia 12 maja 2020

POLMASS SA z siedzibą w Bydgoszcz (85-719) ul. Fordońska 40 NIP 5540231496 KRS 00135920 w związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poszukuje wykonawcy usług z zakresu wejścia na rynek chiński.

Zapytanie ofertowe na obsługę procesu wejścia na rynek chiński

Zapytanie ofertowe – Polmass PMT

 Zamawiający: POLMASS SA, Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz

Tel. 797 030 980

www. POLMASS.eu

Opis przedmiotu zamówienia

POLMASS SA  jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa nr 3 – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie następujących usług na rzecz Zamawiającego:

 

 1. Doradztwo związane z weryfikacją prawną i techniczną dokumentów niezbędnych dla przyszłego wprowadzenia produktu na rynek Chin – Opracowanie dokumentacji dla projektu

Pełna weryfikacja i przygotowanie dokumentacji prawnej i technicznej niezbędnej do wejścia na rynek ChRL oraz przygotowanie materiałów niezbędnych do sprzedaży preparatu mleko zastępczego na rynek chiński.

Zamówienie polega na kompleksowym doradztwie i weryfikacji prawnej wraz z techniczną weryfikacją dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktu na zaplanowany w projekcie rynek z uwzględnieniem specyfiki branży dodatków paszowych. 

 1. Doradztwo związane z wzornictwem opakowań, projektowaniem katalogów i opisów technicznych produktów – Projektowanie katalogów, opisów technicznych produktów

Przedmiotem usługi jest zaprojektowanie katalogu produktowego w języku chińskim (minimum 10 stron) oraz sporządzenie opisów technicznych 2 preparatów mleko zastępczych w języku chińskim zgodnych z wymogami chińskich służb weterynaryjnych.

 1. Doradztwo związane z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej za granicą – Rejestracja marki produktowej na rynku ChRL

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej w zakresie uzyskania ochrony własności intelektualnej na terenie ChRL. Zakres prac obejmować będzie działania zmierzające do określenia możliwości rejestracji znaku towarowego dla 2 preparatów mleko zastępczych do stosowania w żywieniu zwierząt na terenie ChRL. Wykonawca przeprowadzi analizę czystości (badanie dostępności), zgłoszenia i rejestracji, monitoringu, ochrony prawnej przed znakami kolizyjnymi (spory sądowe, postępowania sporne przed urzędem patentowym – sprzeciw, unieważnienie, wygaśnięcie).

 1. Działania promocyjno-informacyjne – Promocja i informacja o produkcie

Przedmiotem usługi jest: wykonanie podstrony internetowej Zamawiającego w języku chińskim, w tym tłumaczenie niezbędnych tekstów oraz wydruk ulotek promocyjnych dla 2 produktów w języku chińskim  w nakładzie 2 x 4000 szt.

Nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu zamówienia: 20 sierpnia 2020 r.

Okres ważności oferty (termin związania ofertą wobec Zamawiającego) – min. 30 dni.

Postępowanie prowadzone jest w formie Zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zwanych dalej „wytycznymi” i nie stosuje się do niego przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami).

Zapytanie zostało wysłane do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców

Kategoria ogłoszenia: Usługi

Wykaz kodów CPV:

 • Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne – kod CPV 79400000-8
 • Usługi prawnicze – kod CPV 79100000-5
 • Doradztwo prawne i usługi informacyjne – kod CPV 79140000-7
 • Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej – kod CPV 79411100-9
 • Artykuły informacyjne i promocyjne – kod CPV 39294100-0
 • Materiały reklamowe – kod CPV 22462000-6
 • Tłumaczenia – Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych kod CPV 79530000-8
 • Usługi reklamowe – kod CPV 79341000-6
 • Usługi w zakresie projektowania stron www – kod CPV 72413000-8
 • Specjalne usługi projektowe – kod CPV 79930000-2
 • Usługi doradcze w zakresie projektowania – kod CPV 79415200-8
 • usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej – kod CPV 72221000-0

Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 1. posiadać doświadczenie i wiedzę w zakresie czynności objętych przedmiotem zamówienia,
 2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony znaków towarowych w Polsce i zagranicą,
 3. dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia
 4. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia warunków z punktów: 1) – 4) Oferent zobowiązany jest wypełnić oświadczenia zawarte w załączniku nr 1 – formularz ofertowy.

Opis sposobu przygotowania ofert:

 1. Oferta i wszystkie dołączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, ujawnione we właściwym rejestrze lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo szczegółowe lub rodzajowe, które należy dołączyć do oferty.
 2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 3. Cena oferty musi uwzględniać całość kosztów niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT.
 4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób upoważnionych do występowania w imieniu Oferenta.
 5. Oczywiste omyłki w tekście oferty zostaną poprawione przez Zamawiającego, o czym Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany.
 6. Zmiany, poprawki i uzupełnienia w ofercie muszą być podpisane przez osoby uprawnione (wskazane we właściwym rejestrze jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta) lub osoby posiadające właściwe pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe.
 7. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być podpisane przez osoby uprawnione (wskazane we właściwym rejestrze jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta) lub osoby posiadające właściwe pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe.

Termin i sposób składania oraz otwarcia ofert:

Ofertę podpisaną przez upoważnionego przedstawiciela potencjalnego Wykonawcy prosimy dostarczyć:

 1. na adres Zamawiającego:

POLMASS SA

 1. Fordońska 40

85-719 Bydgoszcz

Tel. 797 030 980

lub

 1. e-mail: wojciechowska@polmass.eu w terminie do dnia 19.05.2020 r. do godz. 24.00

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie na skrzynkę mailową Zamawiającego w terminie określonym w niniejszym punkcie. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji:

Przewidziano następujące kryterium oceny ofert:

 1. Cena netto całości oferty

Liczba punktów (maksymalnie – 100 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „Cena netto całości oferty” zostanie obliczona wg wzoru:

C= (Cmin / Cx) x 100 punktów

gdzie:

C – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,

Cmin – najniższa cena netto zaoferowana w ważnych ofertach,

Cx – cena netto oferty ocenianej.

Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych za ww. kryteria. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Harmonogram realizacji zamówienia:

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.06.2020 r. Planowany termin zakończenia

realizacji projektu: nie później niż 30.08.2020 r.

Warunki płatności za realizację przedmiotu umowy:

Przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze wystawionej przez Wykonawcę w terminie podanym na fakturze (7 dni).

Informacja na temat zakresu wykluczenia:

Z postępowania na wybór Wykonawcy wyklucza się Oferentów:

 1. w stosunku do których otwarto procedurę likwidacyjną lub których upadłość ogłoszono;
 2. którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 3. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 4. osoby prawne, których członków władz prawomocnie skazano za popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 5. którzy nie spełniają warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu lub w wyznaczonym terminie nie złożyli, nie uzupełnili lub nie wyjaśnili dokumentów potwierdzających spełnianie warunków.

 

Ponadto z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie braku przesłanek wykluczenia z postępowania, Oferent zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Warunki zmiany umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach:

 1. Zmiana harmonogramu realizacji umowy wynikająca z postanowień umowy zawartej przez Zamawiającego z Polską Agencją Inwestycji i Handlu SA ,
 2. Zmiany cen wynikającej ze zmiany obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT.

Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza uprawnienie do dokonania ewentualnej zmiany.

Strona wnioskująca o zmianę Umowy przedkłada drugiej Stronie propozycję zmian wraz z pisemnym uzasadnieniem konieczności lub celowości wprowadzenia zmian do Umowy i opisem

wpływu zmiany na warunki, w tym zwłaszcza termin wykonania Umowy.

 

Oferty częściowe/ oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

 

Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

Załączniki do zapytania

Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

Załącznik nr 2 – Oświadczenie oferenta

Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta

Załącznik 1, 2, 3,