Doradztwo żywieniowe Polmass

Mamy wspólny cel!

Polmass S.A. jest znanym wśród hodowców polskim producentem preparatów mlekozastępczych, dodatków mineralno-witaminowych i innych specjalistycznych pasz dla cieląt i krów mlecznych.

Doradztwo Żywieniowe Polmass S.A.

Nadrzędnym celem każdego gospodarstwa jest posiadanie zdrowego stada, wysokiej wydajności mlecznej oraz uzyskanie świetnych wyników ekonomicznych. Aby to zrealizować należy pamiętać o pewnej prawidłowości. Aby mieć zdrowe cielę – należy mieć zdrową krowę – aby mieć zdrową krowę – musimy mieć zdrowe cielę. Prawidłowy odchów cieląt wywiera więc wpływ nie tylko na wzrost zwierząt i ich zdrowotność, ale także na rozwój tych narządów, które w wieku produkcyjnym decydują o późniejszej wartości użytkowej, mlecznej, jak i opasowej. Żywienie jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na rozwój stada, dlatego Doradcy Polmass-u od ponad 30 lat współpracują bezpośrednio z ośrodkami hodowli zarodowej i gospodarstwami wdrażając i udoskonalając najnowsze rozwiązania żywieniowe w gospodarstwach o specjalizacji w produkcji mleka.

Kluczowym elementem pracy doradczej jest analiza gospodarstwa. Oceniana jest obecna sytuacja stada pod kątem warunków utrzymania, żywienia i wydajności. Polmass wspiera hodowców w zarządzaniu hodowlą w zakresie doradztwa żywieniowego.

Każdy z naszych Doradców w swojej pracy doradczej w gospodarstwie analizuje:

  • możliwości podziału na grupy żywieniowe z uwzględnieniem wielkości stada,
  • system utrzymania zwierząt,
  • spodziewaną wydajność,
  • możliwości technicznych gospodarstwa,
  • bazę paszową

Przy komponowaniu dawki pokarmowej nasi doradcy dążą do tego aby dieta była stabilna, bez raptownych zmian przez cały okres laktacji a jednocześnie umożliwiała maksymalne pobranie pasz. Dobra dawka w pełni pokrywa zapotrzebowanie krowy w różnych okresach produkcyjnych oraz uwzględnia przemiany zachodzące w przewodzie pokarmowym.

W gospodarstwie specjalizującym się w produkcji mleka wyróżniamy kilka grup zwierząt, min.: cielęta, jałówki, krowy mleczne, krowy zasuszone itd. Przy tak dużej ilości grup zwierząt ważne jest, aby nie popełnić błędu w bilansowaniu dawek pokarmowych. Dawka musi być tak przygotowana aby każdy kęs ma ten sam skład pasz, każdy kęs ma tą samą wartość, a krowa nie ma możliwości wybierania sobie „lepszych” kąsków z dawki. W żywieniu ważne jest by każdy kęs paszy był powtarzalny, bogaty w minerały i witaminy.

Nasi Doradcy w swojej pracy zwracają uwagę na strukturę fizyczną TMR, na którą wpływ mają: rodzaj pasz objętościowych, rozdrobnienie, wilgotność pasz objętościowych, kolejność zadawania pasz do wozu paszowego, rodzaj wozu paszowego, czas mieszania komponentów w wozie paszowym, ilość noży i walców w wozie paszowym do rozdrabniania. W swojej pracy nasi Doradcy używają między innymi:

  • Programów żywieniowych: niemieckiego Hybrimin oraz amerykańskiego AMTS
  • Sit pensylwańskich, które są profesjonalnym narzędziem do oceny struktury zarówno TMR-u, jak też pasz będących surowcami do jego produkcji (np. kiszonka z kukurydzy),
  • Sit kałowych – urządzeniu, które pokazuje stopień strawienia pasz objętościowych i treściwych. Dzięki temu otrzymujemy informację na temat zbilansowania dawki pokarmowej i przebiegu procesów trawiennych.
  • Przenośnego laboratorium Agri-Nir, które służy do badania wartości pokarmowej kiszonek i analizy pasz. Szybkie oraz dokładne oznaczenie wartości pokarmowej kiszonki na miejscu w gospodarstwie pozwala na optymalizację dawki pokarmowej i wprowadzenie niezbędnych zmian związanych aktualnie skarmianymi paszami.
  • Kamery termowizyjnej – dzięki której łatwe jest wykrycie miejsc gdzie zagrzewa się kiszonka, można zatem wykazać ewentualne błędy w technologii produkcji kiszonek.

Wysoka wiedza fachowa w połączeniu z wymienionymi narzędziami oraz zebranymi informacjami, pozwala na precyzyjne wyliczenie dawek pokarmowych skrojonych do indywidualnych potrzeb gospodarstwa, a tym samym uzyskanie znakomitych rezultatów produkcyjnych i ekonomicznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Doradców Żywieniowych, ich szybkim i trafnym decyzjom – hodowcy zyskują pewność, że potencjał stada jest w pełni wykorzystany, a wszelkie problemy profesjonalnie rozwiązane.