FOIR 2.3.2 Bony na innowacje

Informujemy o otrzymaniu dn. 28.06.2019r. dofinansowania na realizację projektu pt. “Opracowanie i badania znacząco udoskonalonego wyrobu w postaci optymalnej pod względem efektywności zastosowania oraz opłacalności produkcji kompozycji dodatków paszowych stosowanych
w preparatach mlekozastępczych dla cieląt” 
w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (Umowa o dofinansowanie projektu nr: POIR.02.03.02-04-0028/18-00).

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do oferty produktowej Polmass S.A., a tym samym wprowadzenie na rynek, znacząco udoskonalonego wyrobu w postaci preparatu mlekozastępczego dla cieląt wzbogaconego o optymalną kompozycję dodatków paszowych (pod względem efektywności ich zastosowania oraz opłacalności produkcji), pozwalających z jednej strony na zwiększenie efektów odchowu cieląt użytkowników końcowych poprzez zwiększenie przyrostów masy ciała i zmniejszenie podatności cieląt na choroby, a z drugiej na obniżenie kosztów produkcji preparatów mlekozastępczych. Efektem synergii zastosowania preparatu będzie również uzyskanie przez konsumentów dostępu do zdrowszej żywności.

Realizacja projektu polega na wykonaniu przez jednostkę naukową usługi badawczej dla Polmass S.A., której rezultatem będzie opracowanie innowacji produktowej minimum na skalę kraju.
W rezultacie wprowadzenia do oferty Spółki wyrobu w pełni wpisującego się w potrzeby użytkowników końcowych zostanie wzmocniona pozycja rynkowa firmy, wzrośnie jej konkurencyjność i potencjał eksportowy oraz nastąpi zacieśnienie współpracy z sektorem nauki.

 

Całkowita wartość projektu: 489 810,60 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 398 220,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 338 487,00 zł