Historia

POLMASS S.A. powstała w 1986 roku jako spółka akcyjna osób fizycznych i została zaliczona do jednostek gospodarki nieuspołecznionej u schyłku okresu, który umownie przyjęło się nazywać okresem gospodarki centralnie planowanej. Koncepcja biznesu polegała na wielobranżowości, co wynikało z dużej zmienności pogrążającej się w kryzysie gospodarki Polski i nieznanego ryzyka związanego z poszczególnymi branżami. Pomimo stosowanej nazwy – „centralnie planowana” – gospodarka (w momencie powstawania firmy) wchodziła w okres żywiołowego niezrównoważenia, wysokiej inflacji i rosnących roszczeń pracowniczych. Testując model wielobranżowy, przedsiębiorstwo podejmowało próby produkcji ręcznie dekorowanej porcelany, renowacji zabytkowych elewacji i pomników, a także planowało rozpoczęcie produkcji koncentratów paszowych dla krów (nabyło licencję na taką produkcję) oraz rozpoczęcie produkcji katalizatorów samochodowych. Każdy z tych pomysłów z osobna wydawał się obiecujący biznesowo, jednak brak koncentracji na jednym, zasadniczym biznesie (core business) spowodował, że firma nie osiągała celów swojej działalności i niemal została doprowadzona do upadłości. Trudna sytuacja firmy objawiała się niskimi przychodami ze sprzedaży, zaległościami w wypłacaniu wynagrodzeń pracowniczych oraz zadłużeniem wobec budżetu państwa i ZUS. W 1990 roku w POLMASS S.A. dokonano zmiany zarządu i wprowadzono zmianę strategii biznesowej. Przedsiębiorstwo zdefiniowało swój główny obszar działania, którym stała się produkcja koncentratów dla bydła, pozostałe obszary traktując jako uzupełnienie. Z czasem podstawowy obszar biznesu został poszerzony o nowe produkty, a uzupełniające rodzaje działalności stopniowo wygaszano. Sukces wdrożenia nowego produktu, jakim był płynny koncentrat białkowy dla cieląt, wpłynął na zwiększenie wpływów finansowych i w 1992 roku, doprowadził do zawarcia umowy restrukturyzującej zadłużenie. Z czasem przedsiębiorstwo odzyskało pełną płynność finansową, a co za tym idzie zdolności rozwojowe.

Kluczowym odkryciem biznesowym firmy były wnioski wypływające z obserwacji sposobów skarmiania cieląt, które prowadziły do zwiększenia efektywności wyspecjalizowanej hodowli mlecznej. Do roku 1990 w Polsce cielęta były, w przeważającym stopniu, skarmiane mlekiem krów (matek), co niewątpliwie było dobre z punktu widzenia organicznej hodowli krów mlecznych, ale było nieekonomiczne i mogło nieść negatywne skutki zdrowotne dla cieląt. W całym cyklu hodowlanym krów mlecznych od urodzenia pierwszego cielęcia dzieli okresy hodowlane na mleczne i bezmleczne (zasuszenie) i, co oczywiste najwięcej mleka krowa daje w okresie po urodzeniu cielęcia. Skarmianie w tym czasie cieląt mlekiem krów powoduje ograniczenie wykorzystania mleka na potrzeby przetwórstwa mlecznego (dla ludzi) i wywołuje spadek przychodów hodowców. Zastąpienie tej metody skarmianiem cieląt pełnowartościowymi preparatami mleko zastępczymi, nie tylko zwiększa efektywność hodowli, ale także radykalnie zmniejsza ryzyko przenoszenia się chorób z dorosłych osobników na młode. Ten rodzaj karmienia stosują najbardziej zaawansowane hodowlano kraje świata. Reasumując, kadra POLMASS-u wprowadziła w kraju metodę, za pomocą której można znacznie zwiększyć efektywność hodowli krów mlecznych w Polsce. Chcąc jak najlepiej wykorzystać swoje odkrycie w rozwoju firmy, w pierwszym okresie importowano i dystrybuowano sprowadzone preparaty mlekozastępcze dla cieląt osiągając w handlu bardzo wysokie rentowności, które umożliwiły spłatę zadłużenia i wygenerowanie rozwoju kapitałowego, w tym inwestycyjny firmy.  Działo się to do momentu, aż firma uruchomiła własną produkcję tego typu preparatów.

O skali sukcesu POLMASS-u może świadczyć fakt osiągnięcia po 2010 roku ponad połowy udziału w krajowym rynku hodowli mlecznej w zakresie skarmiania cieląt preparatami mlekozastępczymi. Produkcja tych preparatów do tej chwili (2018) jest ważniejszym źródłem przychodu przedsiębiorstwa.