Innowacyjność

Innowacyjność POLMASS-u jako wkład do budowy krajowego potencjału innowacyjnego

Można postawić pytanie, na ile innowacyjność jest czynnikiem budującym dobre relacje z interesariuszami, czyli elementem CSR. Według nowoczesnej koncepcji otwartych ekosystemów biznesowych, przedsiębiorstwa które tworzą szanse dla swoich kooperantów (czyli otwierają im możliwości zarabiania) i dzielą się z nimi dochodami z pewnością są społecznie odpowiedzialne. W tym kontekście działalność POLMASS-u, która zapewnia osiąganie przynajmniej dwukrotnych oszczędności przy skarmianiu cieląt preparatami mlekozastępczymi w porównaniu do skarmiania mlekiem jest społecznie odpowiedzialna (również poprzez utrzymywanie umiarkowanych cen).

Stern, M. Porter, J. Furman w swojej historycznej pracy The Determinants of National Innovation Capacity wskazują na czynniki, które decydują o miejscu poszczególnych krajów w światowym rozwoju technologicznym. Wspominają oni na przykład, że o sukcesie rozwoju technologicznego w poszczególnych krajach w dużym stopniu decyduje polityka rządowa oraz wielkość nakładów na B+R. Rozwój POLMASS-u jest więc w znacznym stopniu zaprzeczeniem tych, obecnie już nieco przestarzałych poglądów, na przyczyny sukcesu rozwoju technologicznego kraju. W Polsce, w najważniejszych dla rozwoju POLMASS-u latach 90-tych, niemal nie było polityki innowacyjnej, a nakłady na B+R odzwierciedlone w liczbie patentów nie znajdują zastosowania w tej branży, ponieważ produkty POLMASS-u nie mogą być patentowane. Jedynym skutecznym narzędziem firmy jest więc zachowanie tajemnicy produkcyjnej oraz paradoksalnie, utrzymywanie umiarkowanych cen.

Jak wskazuje koncepcja 5 sił konkurencji M. Portera, najlepszym rodzajem przewagi konkurencyjnej w biznesie międzynarodowym jest przewaga kosztowa. Ten rodzaj przewagi implikuje, że firma w warunkach konkurencji rynkowej i porównywalnych cen produktów, ma niższe koszty i, o co chodzi w biznesie, generuje większą marżę zysku. W efekcie firma dysponuje wolną gotówką w wymiarze większym niż konkurenci, co pozwala jej zrealizować każdy manewr strategiczny, jak na przykład inwestować w rozwój technologii. Przynamniej od połowy lat 90-tych POLMASS realizuje tego typu strategię oraz stara się zapewnić podobnego rodzaju korzyści konkurencyjne polskim hodowcom bydła mlecznego. A to wymaga stosowania umiarkowanych cen.

Z punktu widzenia technologii biznes POLMASS-u polega w ujęciu ogólnym na:

  • układaniu oryginalnych kompozycji składników,
  • tworzeniu i wyprodukowaniu produktów,
  • testowaniu skuteczności produktów,
  • ustaleniu zapotrzebowania i ekonomiki wykorzystania pasz w poszczególnych hodowlach,
  • dostarczeniu produktów do hodowców,
  • monitorowaniu wykorzystania i w rezultacie na zapewnieniu długookresowej efektywności skarmiania zwierząt i efektywności hodowli.

POLMASS od samego początku funkcjonowania był zorientowany na stosowanie zaawansowanych technologii. W ramach rozwijania technologii wybudowano, obecnie kilkakrotnie już modernizowany, zakład w Bydgoszczy, a realizowane w nim inwestycje zmierzały do automatyzacji produkcji oraz zwiększenia wydajności pracy. Ponadto inwestowano w laboratorium, w którym opracowywano receptury produktów, a także w sprzęt dla doradców hodowlanych (np. mobilne laboratoria).

System informatyzacji wprowadzony w zakładzie umożliwia śledzenie procesu produkcji od wjazdu surowców na teren zakładu, ich przemieszczania na liniach produkcyjnych, aż do dostarczenia wyrobu do odbiorcy. Wiemy, który surowiec trafił do konkretnego opakowania, wiemy także, kto to opakowanie zakupił. Wpisujemy się tym sposobem w łańcuch od pola do stołu. Dla uzyskania najwyższej dokładności w zarządzaniu cyklem produkcyjnym oznaczone big-bagi mają ściśle określone miejsce w magazynie, dzięki czemu kierownik produkcji w każdej chwili potrafi określić, w jakim miejscu szukać jakiego surowca, a następnie wykorzystywać je do tworzenia gotowych preparatów.”

Jedną z najważniejszych zasad produkcji w firmie POLMASS jest zagwarantowanie całkowitego bezpieczeństwa produktów dostarczanych do klientów. System zabezpiecza przed pomyłkami pracowników, a równocześnie pracownicy nadzorując system informatyczny sprawdzają, czy odpowiednie automatyzowane procedury są wykonywane we właściwy sposób. Odpowiednia organizacja produkcji zabezpiecza jakość już na poziomie pojedynczej szarży.