Dla akcjonariuszy

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMASS S.A. w Bydgoszczy,
zwołanego na dzień 25 czerwca 2020r.
———————————————————————————–

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności akcjonariuszy
upoważnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3. Przyjęcie porządku obrad i wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Sprawozdanie władz Spółki z działalności w 2019r.

5. Dyskusja.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań władz Spółki – Zarządu
i Rady Nadzorczej oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu oraz rachunku wyników za 2019r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i członkom Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2019r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019r oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

9. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 9a Statutu Spółki o treści:
„Akcjonariusz Zbigniew Kotlęga do czasu zbycia wszystkich akcji posiada uprawnienia osobiste polegające na pierwszeństwie wykonania prawa poboru w stosunku do tych akcji nowej emisji, które nie zostały objęte przez pozostałych akcjonariuszy.”

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 9b Statutu Spółki o treści:
„Akcjonariusz Zbigniew Kotlęga do czasu zbycia wszystkich akcji posiada uprawnienia
osobiste w postaci uprzywilejowania w podziale zysku, polegającego na prawie
do dywidendy powiększonej o 50 % w stosunku do dywidendy wypłacanej za każdą akcję pozostałym akcjonariuszom.”

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust.1 pkt b/ Statutu Spółki:
Dotychczasowa treść:
„1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:
a/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat
za rok ubiegły,
b/ powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat oraz określenie dnia
dywidendy,
c/ udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich swoich
obowiązków,

d/ rozpatrzenie innych spraw umieszczonych na porządku obrad z inicjatywy Zarządu
i Rady Nadzorczej lub na pisemny i umotywowany wniosek każdego akcjonariusza,
złożony na ręce Zarządu co najmniej na miesiąc przed terminem Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.”

Proponowana zamiana:
„1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:
a/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat
za rok ubiegły,
b/ powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat oraz określenie dnia
dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
c/ udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich swoich
obowiązków,
d/ rozpatrzenie innych spraw umieszczonych na porządku obrad z inicjatywy Zarządu
i Rady Nadzorczej lub na pisemny i umotywowany wniosek każdego akcjonariusza,
złożony na ręce Zarządu co najmniej na miesiąc przed terminem Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.”

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 28 Statutu Spółki poprzez dodanie ust.3:
Dotychczasowa treść:
„1. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. W ciągu dwóch miesięcy po upływie roku kalendarzowego Zarząd zobowiązany jest
sporządzić i udostępnić Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok obrachunkowy i rachunek
wyników. Zarząd jest zobowiązany sporządzić sprawozdanie z działalności
oraz przedłożyć je Radzie Nadzorczej przed ogłoszeniem zwołania Walnego
Zgromadzenia.”

Proponowana treść:
„1. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. W ciągu dwóch miesięcy po upływie roku kalendarzowego Zarząd zobowiązany jest
sporządzić i udostępnić Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok obrachunkowy i rachunek
wyników. Zarząd jest zobowiązany sporządzić sprawozdanie z działalności
oraz przedłożyć je Radzie Nadzorczej przed ogłoszeniem zwołania Walnego
Zgromadzenia.
3. Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw
z akcji, w tym wypłata należnej akcjonariuszom dywidendy, wykonywane są
bezpośrednio przez spółkę.”

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Bydgoszcz, dn.01.06.2020r.

Zarząd Spółki Akcyjnej POMASS w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że na podstawie art.395 i art.402 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 i § 17 ust.1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 czerwca 2020r. o godz.13:00 w siedzibie Spółki

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Projekt uchwał oraz inne materiały objęte porządkiem obrad znajdują się do wglądu
w siedzibie Zarządu.

Ze względów organizacyjnych zapraszam do przybycia na WZA do siedziby Spółki
przy ul. Fordońskiej 40 w Bydgoszczy przed godz.12:30.

W załączeniu przesyłam porządek obrad WZA.

Załączam serdeczne pozdrowienia

Zbigniew Kotlęga
Prezes Zarządu POMASS S.A.