Zaproszenie do składania ofert – postępowanie konkurencyjne – 04/2017 – zadanie nr 2

Zaproszenie do składania ofert – postępowanie konkurencyjne – 04/2017 – zadanie nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr  04/2017                   Bydgoszcz  07.06.2017 r.

Polmass S.A z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Fordońskiej 40  w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w sprawie udzielania zamówień w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.  „Wdrożenie innowacyjnej  technologii procesu produkcji paszowych preparatów mleko zastępczych, w oparciu o całkowicie zautomatyzowaną linię produkcyjną wraz z węzłem dokładnego dozowania”.

 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 Przedmiotem zamówienia jest automatyzacja wagi surowców macro ze zbiornikami, wybierakami poprzez dostawę wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem następujących urządzeń:

  1. Urządzenie składające się z leja zbiornika nadwagowego do podłączenia den aktywnych o średnicy min. Ø 550 mm, dna aktywnego o średnicy min. Ø 550 mm, wybieraka ślimakowego i klapy odcinającej – 5 szt.
  2. Urządzenie składające się z leja zbiornika nadwagowego do podłączenia den aktywnych o średnicy min. Ø 900 mm, dna aktywnego o średnicy min. Ø 900 mm, wybieraka ślimakowego i klapy odcinającej – 2 szt.

Nie dopuszcza się składani ofert częściowych czy też wariantowych.

Osobą do kontaktu ws. treści niniejszego zapytania jest p. Romuald Szumigłowski tel. 502 188 988, e-mail: romuald.szumiglowski@polmass.pl

 

Szczegóły w załączeniu.

Zapytanie ofertowe 04/2017

Zał nr 1  – formularz ofertowy

Zał. Nr 2  –oświadczenie 

Zapraszamy do składania ofert !