Zaproszenie do składania ofert – postępowanie konkurencyjne – 03/2017 – zadanie nr 7,8,9,10

Zaproszenie do składania ofert – postępowanie konkurencyjne – 03/2017 – zadanie nr 7,8,9,10

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr  03/2017                             Bydgoszcz 07.06.2017 r

Polmass S.A z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Fordońskiej 40  w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w sprawie udzielania zamówień w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.  „Wdrożenie innowacyjnej  technologii procesu produkcji paszowych preparatów mleko zastępczych, w oparciu o całkowicie zautomatyzowaną linię produkcyjną wraz z węzłem dokładnego dozowania”.

 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  wraz zaprojektowaniem, montażem, instalacją i uruchomieniem linii paletyzująco-foliującej  składającej się z następujących urządzeń:

  1. a) automatyczna linia transportu opakowań do paletyzatora
  2. b) urządzenie do uniwersalizacji pakowania różnych rozmiarów palet na automatycznej linii pakująco-foliującej
  3. c) automatyczny paletyzator
  4. d) automatyczna owijarka folią strech

Nie dopuszcza się składani ofert częściowych czy też wariantowych.

Osobą do kontaktu ws. treści niniejszego zapytania jest p. Romuald Szumigłowski tel. 502 188 988,

e-mail: romuald.szumiglowski@polmass.pl

 

Szczegóły w załączeniu.

Zapytanie ofertowe 03/2017

Zał nr 1  – formularz ofertowy

Zał. Nr 2  – oświadczenie

Zapraszamy do składania ofert !