Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 1/2017 – 14.04.2017

Szanowni Państwo,

Polmass S.A.

informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności

(zapytanie ofertowe nr 1/2017)

dla zakupu usługi dotyczącej przeprowadzenia robót budowlanych obejmujących budowę magazynu składającego się z następujących części:

  1. hala magazynowa – część od strony  PKP
  2. hala magazynowa część wysoka z podestem  technicznym
  3. instalacja sanitarna wewnętrzna
  4. roboty elektryczne

w oparciu o wskazane kryteria została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę Skupaj Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach.