Zaproszenie do składania ofert – postępowanie konkurencyjne – 07/2017 – zadanie nr 3

Zaproszenie do składania ofert – postępowanie konkurencyjne – 07/2017 – zadanie nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr  07/2017                          Bydgoszcz 07.06.2017 r.

Polmass S.A z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Fordońskiej 40  w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w sprawie udzielania zamówień w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.  „Wdrożenie innowacyjnej  technologii procesu produkcji paszowych preparatów mleko zastępczych, w oparciu o całkowicie zautomatyzowaną linię produkcyjną wraz z węzłem dokładnego dozowania”.

 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, implementacja i uruchomienie programu sterowania procesem naważania wag produkcyjnych preparatów mlekozastępczych.

Program musi umożliwić integrację funkcjonowania programu do automatyzacji wagi surowców macro  z wybierakami do automatyzacji naważania surowców W1, Wagi dozowania aromatów W3 oraz wagi surowców macro W5 z istniejącym programem sterowania całą linią produkcyjną preparatów mlekozastępczych.

Nie dopuszcza się składani ofert częściowych czy też wariantowych.

Osobą do kontaktu ws. treści niniejszego zapytania jest p. Romuald Szumigłowski tel. 502 188 988,

e-mail: romuald.szumiglowski@polmass.pl

 

Szczegóły w załączeniu.

Zapytanie ofertowe  07 / 2017

Zał. Nr. 1. Formularz ofertowy 07/2017

Zał. Nr. 2  Oświadczenie

Zapraszamy do składania ofert !