Zaproszenie do składania ofert – postępowanie konkurencyjne – 05/2017 – zadanie nr 1-4

Zaproszenie do składania ofert – postępowanie konkurencyjne – 05/2017 – zadanie nr 1-4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/2017                    Bydgoszcz 07.06.2017 r

Polmass S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Fordońskiej 40, w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w sprawie udzielania zamówień w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii procesu produkcji paszowych preparatów mlekozastępczych, w oparciu o całkowicie zautomatyzowaną linię produkcyjną
wraz z węzłem dokładnego dozowania”  

zaprasza

do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie
z zasadą konkurencyjności.

 

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem:

  1. 1 Automatycznego zespołu zasypu surowców na linię produkcyjną, składającego się

z następujących części:

I.1.a) Przenośników łańcuchowych typu U-redler – 2szt.

I.1.b) Podnośników kubełkowych samoczyszczących – 2 szt.

I.1.c) Przenośnika łańcuchowego samoczyszczącego z dwoma zasuwami nazbiornikowymi

I.1.d) Przenośnika łańcuchowego samoczyszczącego z trzema zasuwami nazbiornikowymi

  1. 2 Urządzeń do automatyzacji procesowej wagi W3 oraz wagi W5, składających się
    z następujących części:

I.2.a) Zbiorników na surowce z wybierakiem ślimakowym – 2 szt.

I.2.b) Tensometru wagowego

I.2.c) Podnośników kubełkowych samoczyszczących – 2 szt.

I.2.d) Przenośnika łańcuchowego typu U-redler z dwoma zasuwami odcinającymi

I.2.e) Przenośnika łańcuchowego typu U-redler z jedną zasuwą odcinającą

I.2.f) Wagi automatycznej z dozownikiem ślimakowym

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. W związku z tym poszczególne części przedmiotu zamówienia określone w punkcie I.1 oraz I.2 będą oceniane na podstawie tych samych kryteriów niezależnie od siebie.  Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Osobą do kontaktu ws. treści niniejszego zapytania jest p. Romuald Szumigłowski tel. 502 188 988,

e-mail: romuald.szumiglowski@polmass.pl

 

Szczegóły w załączeniu.

Zapytanie ofertowe 05/2017

Zał nr 1  — formularz ofertowy

Zał. Nr 2  — oświadczenie

Zapraszamy do składania ofert !