Zaproszenie do składania ofert – postępowanie konkurencyjne – 06/2017 – zadanie nr 6

Zaproszenie do składania ofert – postępowanie konkurencyjne – 06/2017 – zadanie nr 6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr  06/2017                      Bydgoszcz  07.06.2017 r.

Polmass S.A z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Fordońskiej 40  w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w sprawie udzielania zamówień w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.  „Wdrożenie innowacyjnej  technologii procesu produkcji paszowych preparatów mleko zastępczych, w oparciu o całkowicie zautomatyzowaną linię produkcyjną wraz z węzłem dokładnego dozowania”.

zaprasza

do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz  zaprojektowaniem, wykonaniem,  montażem i  uruchomieniem  urządzeń  do  automatyzacji  linii ważąco —  pakującej opartej o wagopakarkę typ  WN/S-50   zgodnych z opracowaniem własnym Zamawiającego składających się z następujących elementów:

— Zespołu automatycznego czujnika obecności nici zaszywających z sygnalizacją braku nici

— Zespołu automatycznego czujnika obecności krepiny z sygnalizacją braku krepiny

— Automatycznego czujnika braku opakowania na ustniku wagi  z sygnalizacją braku opakowania

— Zespół czujnika braku opakowań na podawaczce z sygnalizacją braku opakowania

— Zespołu  automatycznego czujnika  rozsypania produktu (niewłaściwe zamknięcie lub uszkodzenie worka)

— Automatycznego zespołu sygnalizacyjno-informacyjnego (dźwiękowo-świetlny) stanu linii , w tym sygnalizacji awaryjnego postoju wagopakarki oraz informacji  rodzaju alarmu

— Zespołu  automatycznego skracania taśmy zaszywającej

— Zespołu automatycznego naważania opakowań typu big-bag z przenośnikiem ślimakowym  o parametrach technicznych podanych w tabeli

— Programu sterującego wszystkimi dodanymi urządzeniami współpracującego z programem sterującym wagopakarką

 

Nie dopuszcza się składani ofert częściowych czy też wariantowych.

Osobą do kontaktu ws. treści niniejszego zapytania jest p. Romuald Szumigłowski tel. 502 188 988,

e-mail: romuald.szumiglowski@polmass.pl

 

Szczegóły w załączeniu

 

Zapytanie ofertowe 06/2017

Zał nr 1  — formularz ofertowy

Zał. Nr 2  — oświadczenie szczegóły w załączeniu.

Zapraszamy do składania ofert !